Skip to the content

Före upphandling

Före upphandling – Kravställning

Golvbranschens upphandlingsunderlag förenklar för dig som beställare att upphandla golvtjänster med kvalitets- och miljöprofil. Dokumenten består av administrativa föreskrifter, anbudsformulär och ett dokument för inhämtning av referenser.

Hur kan anbud utvärderas? 

Ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete kan innebära ett högre pris, men resulterar i en felfri entreprenad ett golv med längre livslängd. För att ställa krav på kvalitet och miljö kan anbud viktas enligt poängsättningsprincip 70 % pris och 30 % kvalitet- och miljösäkring.

Mall för anbudsutvärdering finns till höger.

Administrativa föreskrifter – upphandling av golv

Golvbranschen har tagit fram administrativa föreskrifter för upphandling av golvrelaterade tjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. I mallen, som även ansluter till AMA AF 12, finns alla koder och rubriker med tillhörande texter som behövs för att uppfylla nödvändiga kvalitets-, miljö- och kompetenskrav.

Använder du egna mallar för upphandling och vill handla upp en golventreprenad med kvalitets- och miljöprofil? Då kan du enkelt skriva in följande i upphandlingsunderlaget:

"I denna upphandling ska golvinstallationen utföras av ett auktoriserat golvföretag eller av ett företag som på ett dokumenterat sätt kan redovisa likvärdig kompetens, med ett likvärdigt kvalitets- och miljösystem."

Nedan följer koder och rubriker med tillhörande texter som behövs för att upphandla en golvtjänst med kvalitets- och miljöprofil.

Entreprenör ska

 • vara auktoriserat företag med intyg från Golvbranschen, GBR
  eller
 • inneha ett kvalitetsledningssystem som är tillämpligt för uppdraget. Kvalitetsledningssystemet ska baseras på ISO 9000-systematik eller liknande. Entreprenören ska dessutom vara auktoriserad med intyg från GVK -  AB Svensk Våtrumskontroll.

Entreprenör ska

 • vara auktoriserat företag med intyg från Golvbranschen, GBR
  eller
 • inneha ett miljöledningssystem som är tillämpligt för uppdraget. Miljöledningssystemet ska vara baserat på ISO 14000 eller liknande.

Entreprenörens personal inklusive personal hos UE skall ha erforderlig utbildning, erfarenhet, behörighet och språkkunskap för sina arbetsuppgifter.

Entreprenörens golvmontörer skall ha verifierad utbildning som golvläggare eller motsvarande eller ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet från likartade uppdrag.

Golvmontörer för våtrumsarbeten
För golvmontörer som utför arbete enligt GVK:s branschregler gäller förutom ovanstående stycke att golvmontörer skall inneha respektive aktuella behörigheter utfärdade av GVK. Branschlegitimation skall kunna uppvisas på anmodan av beställaren.

Entreprenörens Arbetsledare för golvarbeten skall ha verifierad utbildning som golvläggare eller motsvarande eller ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet i arbetsledande ställning från likartade uppdrag.

Arbetsledning för våtrumsarbeten
För Entreprenörens arbetsledare avseende våtrumsarbeten gäller förutom ovanstående stycke att arbetsledaren skall ha genomgått GVK:s utbildning med godkänt prov.

Anbudsformulär

För att du som beställare ska kunna göra en jämförande bedömning av inkomna anbud är det särskilt viktigt att du innan upphandlingen upprättat ett anbudsformulär. Det säkerställer att relevanta uppgifter bifogas vid anbudet. Golvbranschen erbjuder en mall för anbudsutvärdering för att underlätta för dig som vill upphandla ett golv med kvalitets- och miljöprofil. I anbudsformuläret kan anbudsgivaren ange á-priser för arbete och material, men även bifoga dokument som styrker företagets kvalitets- och miljöarbete. Som bilagor i anbudsformuläret ska anbudsgivaren bland annat beskriva:

Beskrivning av företagets kvalitetssystem och metoder för att kvalitetssäkra uppdraget enligt AFB. 52.

 • Anbudsgivarens system för kvalitetssäkring av uppdrag.
 • Redovisning av tillämpningar (t.ex. genom att visa utdrag ur kvalitetsplan/er för ett likvärdigt uppdrag).
 • Intyg som verifierar auktorisation enligt GBR (Auktoriserat Golvföretag) samt GVK (vid våtrumsarbeten).

Beskrivning av företagets miljösystem och metoder för att miljösäkra uppdraget enligt AFB.52

 • Anbudsgivarens system för miljösäkring av uppdrag.
 • Redovisning av tillämpningar (t. ex. genom att visa utdrag ur miljöplan/er för ett likvärdigt uppdrag).

Beskrivning av organisation för genomförande av uppdraget enligt AFB.52

 • Organisation för uppdraget: struktur och antal anställda. Observera att det tydligt skall framgå att företaget har minst 3 st heltidsanställda golvmontörer.
 • Uppgift om Arbetsledare: Namngivna med kompetens och intyg som verifierar godkänd GVK-utbildning.
 • Uppgift om Golvmontörer: Utbildning och kvalifikationer skall anges (behöver ej namnges i anbudet).

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.