Skip to the content

Efter upphandling

Efter upphandling – Erfarenhetsåterföring

Följde företaget sitt åtagande på ett tillfredsställande sätt? Fanns och följdes anpassade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner? Ta del av vår checklista bestående av 15 frågor som du kan ställa efter avslutat uppdrag. Checklistan består av följande frågor:

 • Fanns och följdes anpassade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner?
 • Utfördes dokumenterad egenkontroll?
 • Var företaget auktoriserat enligt GBR?
 • Följde företaget överenskomna inställelsetider?
 • Följde företaget överenskomna tidplaner?
 • Vidtogs snabba korrigerande åtgärder vid anmärkningar och påpekanden under avtalstiden?
 • Var företagets arbetsledning tillgänglig i erforderlig omfattning?
 • Har all personal ID06?
 • Har befogade klagomål inkommit?
 • Lämnades arbetsplatserna avstädade?
 • Erhölls anmärkningsvärt stort antal besiktningsanmärkningar?
 • Åtgärdades besiktningsanmärkningarna på rätt sätt och inom rimlig tid?
 • Utförde företaget kvalitativt godtagbart arbete?
 • Blev slutpriserna för utförda arbeten rimliga och i överensstämmelse med avtalet?
 • Har företaget (och ev. underentreprenörer) fullgjort sina plikter enligt LOU (lagen om offentlig upphandling)?

Mall för Erfarenhetsåterföring finns till höger.

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.